Ułatwienia dostępu

Klauzula informacyjna RODO admin 2023-11-09

Klauzula informacyjna RODO* dla Członków Wspólnoty Mieszkaniowej

 1. Administratorem danych osobowych Członków Wspólnoty Mieszkaniowej jest Wspólnota reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych osobowych.
 2. W szczególności, umowa zawarta przez Zarząd z Zarządcą, a dotycząca zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej w imieniu Zarządu przez Zarządcę zawiera stosowne zapisy, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Sławomira Wąsika, mail: iod@bonposesja.pl
 3. Państwa dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko i dane kontaktowe są przetwarzane w celu:
  • a) realizacji procesów związanych z uczestnictwem właścicieli we Wspólnocie, m.in. w celu prowadzenia spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
  • b) dokonywania rozliczeń z właścicielami, a także prowadzenia rozrachunków i wykazu opłat miesięcznych przy użyciu kartoteki online oraz umożliwienia Państwu korzystania z kartoteki online,
  • c) zarządzania nieruchomością wspólną, prowadzenia korespondencji i kontaktowania się z właścicielami lokali,
  • d) przygotowania i prowadzenia zebrań właścicieli lokali oraz głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów, również poprzez kartotekę online,
  • e) obsługi szkód oraz podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach właścicieli,
  • f) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  • g) archiwizacji dokumentów.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: obowiązek prawny ciążący na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (dotyczy punktów 3. a oraz 3. b) prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (dotyczy punktów od 3. c do 3. g).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostają Państwo właścicielem lokalu, a następnie – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych. Wspólnota Mieszkaniowa powierza Zarządcy przetwarzanie danych osobowych na podstawie Umowy powierzenia danych osobowych.
 6. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Mają Państwo prawo:
  • dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania) lub przenoszenia,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych – w zakresie określonym przez przepisy prawa – jest wymogiem ustawowym.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 • RODO – to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).