Biuro Obsługi Nieruchomości POSESJA z siedzibą w Poznaniu obsługuje nieruchomości w następującym zakresie:

 • pomoc w odzyskiwaniu nieruchomości,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • pomoc współwłaścicielom w znoszeniu współwłasności, sporządzanie operatów podziałowych i przygotowywanie niezbędnych dokumentów do ustanawiania odrębnej własności lokali,
 • dokonywanie napraw i konserwacji bieżących wszystkich elementów nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego w przypadku prowadzenie większych robót modernizacyjnych lub remontowych (nadbudowy, przebudowy, adaptacje itp.),
 • sprawdzanie kosztorysów i wyszukiwanie najkorzystniejszych ofert wykonywania robót budowlanych,
 • zlecanie badań technicznych i wykonywanie wynikających z nich zaleceń,
 • zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości i w jej otoczeniu,
 • usuwanie awarii i skutków awarii na terenie nieruchomości,
 • zapewnienie usług pogotowia technicznego (gazowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne),
 • zawieranie umów z dostawcami mediów, dozorcami, wykonawcami robót budowlanych i prac projektowych oraz inspektorami nadzoru trudniejszych robót budowlanych,
 • zapewnienie stałej obsługi kominiarskiej,
 • zawieranie umów o wywóz nieczystości,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków najmu, negocjowanie i redagowanie umów
  najmu, przygotowywanie spaw sądowych o rozwiązanie stosunku najmu, eksmisję, zapłatę itp.,
 • wyszukiwanie i obsługa najemców w całym okresie najmu,
 • pośrednictwo przy podziałach i częściowych sprzedażach nieruchomości, a także przy całkowitych sprzedażach,
 • ubezpieczenie nieruchomości i OC właściciela, z zapewnieniem wysokich zniżek marketingowych ubezpieczyciela, a także dodatkowych klauzul ubezpieczenia np. od szkód spowodowanych deszczem nawalnym, dymem i sadzą a także od szkód wywołanych dewastacją,
 • prowadzenie księgowości i rozliczeń opłat czynszowych, świadczeń itp. oraz bieżącej sprawozdawczości dla właścicieli,
 • sporządzanie list dłużników i propozycji postępowań ugodowych lub windykacyjnych roszczeń,
  występowanie we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości wobec wszystkich urzędów, organów administracji państwowej i samorządowej, uzyskiwanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, opinii itp.,
 • prowadzenie wszystkich spraw przygotowawczych do spraw sądowych dotyczących nieruchomości oraz stała współpraca z adwokatem i radcą prawnym przy prowadzeniu postępowań sądowych,
 • prowadzenie korespondencji we wszystkich sprawach związanych z nieruchomością,
 • znajdywanie w toku analiz i w porozumieniu z właścicielami sposobów zwiększenia dochodowości nieruchomości i ich wartości technicznej,
 • udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji na temat ich nieruchomości oraz stała współpraca z właścicielami,
 • przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentacji związanej z nieruchomością,
 • składanie deklaracji podatkowych i rozliczeń podatków z najmu,
 • obrót i wycena nieruchomości we współpracy stałej z innymi firmami.

Zakres świadczonych usług może być dostosowany do indywidualnych życzeń właścicieli nieruchomości. Cena usług jest każdorazowo uzgadniana w drodze negocjacji. Zapewniamy korzystne zniżki w opłatach za ubezpieczenia obsługiwanych nieruchomości, i to pomimo rozszerzenia zakresu odszkodowania. W szczególności zapewniamy odszkodowanie od zdewastowania obiektu.

Biuro Posesji wykonuje kapitalne remonty kamienic, a w tym:

 • pozyskuje premie kompensacyjne oraz inne dofinansowania,
 • uzyskuje kredyt i prowadzi proces kredytowania,
 • przeprowadza remont w pełnym zakresie – od uzgodnień, projektu i wyboru wykonawcy, przez nadzór nad prowadzonymi pracami wraz z dokonaniem odbioru,
 • zapewnia uzyskanie stosownych dokumentów na wszystkich etapach remontu.
Scroll to Top